090-5549888 , 064-2729888 , 032-240382-3

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

อบรมภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง (ใช้เวลา 1 วัน )

• สามารถเลือกวันเรียนได้
• มีรถให้ใช้บริการ

แผนการเรียน
กำหนดการเรียนใช้เวลา 1 วัน
อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง
เริ่ม 08.00 น. – 15.00 น.

คุณสมบัติผู้เรียน

• อายุ 15ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
• ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
• ไม่มีอาการตาบอดสี
• ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย