090-5549888 , 064-2729888 , 032-240382-3

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี ต่ออายุ

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี ต่ออายุ

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี สำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ 1 ชั่วโมง

ราคา 200 บาท
อบรมเพื่อขอต่อใบขับขี่

คุณสมบัติผู้เรียน
• รถยนต์/รถจักรยานยนต์, มีใบขับขี่ 5 ปี ต่อ 5 ปี

เปิดอบรมทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ไม่มีรอบคิว
สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ตามที่ลูกค้าสะดวก

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ฉบับเก่า จำนวน 2 ชุด