090-5549888 , 064-2729888 , 032-240382-3

หลักสูตรรถเพื่อการขนส่ง ทางบก ชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2

หลักสูตรรถเพื่อการขนส่ง ทางบก ชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2

หลักสูตรรถเพื่อการขนส่งทางบก ชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2 30 ชั่วโมง

 

แผนการเรียน
– เรียนภาคปฏิบัติ 20 ช.ม. (เรียนวันละ10ชม. 2 วันติดกัน)
-อบรมภาคทฤษฎี 10 ช.ม. (1 วัน) วันถัดไปสอบได้เลย!
รวมใช้เวลา 3 วันครึ่งจบหลักสูตร

คุณสมบัติผู้เรียน
• บ.2 อายุ 20 ปี
• ท.2 อายุ 22 ปี (ตรวจสอบประวัติ)
• ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาก่อน

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบขับขี่รถยนต์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)