090-5549888 , 064-2729888 , 032-240382-3

หลักสูตรรถเพื่อการขนส่ง ทางบก ชนิดที่ 3

หลักสูตรรถเพื่อการขนส่ง ทางบก ชนิดที่ 3

หลักสูตรรถเพื่อการขนส่งทางบก ชนิดที่ 3 (26 ชั่วโมง)

แผนการเรียน
– เรียนปฏิบัติ 20 ชม.(เรียนวันละ10ชม. 2 วันติดกัน)
– อบรมทฤษฎี 6 ชม.วันถัดไปสอบได้เลย! รวมใช้เวลา 3 วันครึ่งจบหลักสูตร

คุณสมบัติผู้เรียน
• บ.3 อายุ 20 ปี
• ท.3 อายุ 22 ปี (ตรวจสอบประวัติ)
• ต้องมีใบขับขี่ประเภท 2 มาก่อน

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบขับขี่ประเภท บ.2 หรือ ท.2
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)