090-5549888 , 064-2729888 , 032-240382-3

หลักสูตรรถยนต์

หลักสูตรรถยนต์

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง (ใช้เวลา 3-4 วัน )

แผนการเรียน
สนามฝึกขับรถเราเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 06:00-21:00น
เวลาเรียนจะรันไปครั้งละ 2 ชม. เราจะดูความต้องการวันและเวลาของผู้เรียนเป็นหลักก่อน
– สามารถเลือกวันได้
– ไม่ต้องรอคิวนาน เริ่มได้เร็ว
– ทางโรงเรียนจะให้เรียนขับรถ 10 ชั่วโมงก่อน เมื่อเรียนครบแล้ว
เลือกวันอบรมและสอบภาคทฤษฎี 1 วันรายละเอียดตามรูปภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน
• อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
• ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
• ไม่มีอาการตาบอดสี
• ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

หลักฐานการรับสมัคร (สำหรับชาวต่างชาติ)
1. สำเนา PASSPORT หรือบัตรชมพู
2. ใบรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย หรือ WORK PERIT ที่ไม่สิ้นอายุ
3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)