090-5549888 , 064-2729888 , 032-240382-3

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วยหลักสูตรรถจักรยานยนต์

หลักสูตรรถจักรยานยนต์

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง (ใช้เวลา 2 วัน)

• สามารถเลือกวันเรียนได้
• มีรถให้ใช้บริการ

แผนการเรียน
กำหนดการเรียนใช้เวลา 2 วัน
• วันที่ 1 เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง และสอบภาคปฏิบัติ
เริ่ม 07.00 – 17.00 น.
• วันที่ 2 อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง และ สอบภาคทฤษฎี
เริ่ม 07.30 น. – 15.00 น.
• สอบผ่านรับหนังสือรับรองได้เลยทันที

คุณสมบัติผู้เรียน
• อายุ 15ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
• ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
• ไม่มีอาการตาบอดสี
• ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย